Posledné novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo:

counter

Indikačné kritériá na operačný výkon

Marko

 

 

Vysoký stupeň ohrozenia, zvlášť morbídne obéznych pacientov s najrôznejšími závažnými komplikáciami, spolu s veľkou incidenciou relapsov nadváhy u konzervatívne liečených pacientov, vymedzuje určite oprávnené a veľmi dôležité miesto v liečbe týchto ľudí chirurgickým metódam. Je dokázané, že bariatrická chirurgia ponúka jeden z najefektívnejších spôsobov liečby ako morbidnej obezity samotnej, tak aj profylaxiu a liečbu závažných komplikácií pridružených k obezite.

Na indikácii k chirurgickej liečbe obezity by sa mali podieľať aspoň tieto zdravotné špecializácie : internista-obezitológ, dietológ a klinický psychológ skúsený v obore obezitológie a bariatrický chirurg.

Pacienti by mali najskôr prejsť konzervatívnou terapiou ( diétny režim, eventuálne s farmakologickou podporou, vhodne zvolenou psychologickou a pohybovou terapiou ). Až po zlyhaní konzervatívnych možností liečby je vhodná úvaha o chirurgickom zákroku. Pacienti by mali byť k bariatrickému výkonu indikovaní konzíliom odborníkov.

 

Pacienti musia spĺňať tieto objektívne kritériá :

 

Body Mass Index ( BMI ) nad 40, alebo nadváha vyššia o 45 kg a viac kilogramov nad ideálnu váhu podľa Metropolitných tabuliek (1983).

BMI medzi 35-40, alebo nadváha menej ako o 45 kg podľa príslušných tabuliek, ak trpia závažnou komorbiditou, ktorá vyžaduje redukciu váhy.

Výnimočne môžu byť operovaní pacienti s BMI < 35. Podobne úplne mimoriadne a výnimočne môžu byť indikovaní k operačnému zákroku pacienti medzi 15.-18.rokom veku.

 

Kontraidikácia k bariatrickej chirurgii

 

S rozšírením laparoskopických bariatrických výkonov došlo k redukcii rôznych kontraindikácií. Dnes sa za absolútnu kontraindikáciu považujú predovšetkým psychologické stavy pacientov neumožňujúce adekvátnu pooperačnú spoluprácu. Kardiorespiračné, hepatálne alebo renálne zlyhávanie, malignita, systémové ochorenia, neovplyvniteľná hypertenzia, porucha imunity, neliečená, hormonálne podmienená obezita a gravidita, pacienti s alkoholickou pečeňovou cirhózou, drogovo závislí pacienti a pacienti trpiaci psychózami.

 

 

 

I.F.S.O. - ( INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE SURGERY OF OBESITY )

I.F.S.O Medzinárodná federácia pre chirurgiu obezity

 

 

Indikačné kritériá a požiadavky na vykonávanie bariatrickej chirurgie ( prevzaté z www stránky IFSO ) :

 

Výber pacientov pre bariatrickú chirurgiu :

Body mass index - BMI 40 kg/m2 a viac predstavuje klinicky závažnú obezitu, ktorá je zdravotne závažná. Podľa vopred stanovených kritérií, ak sú splnené ostatné podmienky, je vhodná pre bariatrický chirurgický výkon. Pacienti s BMI medzi 35-40 by mali byť vhodní pre operáciu, ak sú splnené medicínske podmienky a očakáva sa dostatočný benefit zo straty hmotnosti. Cukrovka (DM) a hypertenzia (MH), ak sú ťažko kontrolovateľné pri prílišnej nadváhe, sú takýmito medicínskymi podmienkami. Pretože je ťažké pre širokú verejnosť pochopiť zmysel a výpočet BMI, tieto usmernenia sú vytvorené preto, aby boli ľahšie pochopiteľné. Tieto usmernenia si vyžadujú zahrnutie tabuliek Metropolitan Heights and Weights z roku 1983 vytvorené z dát Metropolitan Life Insurance Company alebo iných podobných tabuliek.

 

Pacientov je možné vyberať podľa niektorej z týchto usmernení :

 

1. pacient s BMI 40 a viac alebo 45 kg a viac nad ideálnu hmotnosť podľa tabuliek

 

2. pacienti s BMI 35-40 alebo s hmotnosťou menej než 45 kg nad ideálnu váhu, ktorí majú závažné zdravotné ochorenia ( cukrovka, hypertenzia-vysoký krvný tlak, závažné ochorenia kĺbov alebo chrbtice – poznámka autora ), ktoré si vyžadujú pre zlepšenie priebehu ochorenia úbytok hmotnosti, pričom pacienti súhlasia s rizikom nadchádzajúcej operácie

 

Pacienti sa musia vedieť o seba postarať alebo je o nich adekvátne postarané, aby sa dali ďalej sledovať. Pacientova prognóza závisí od danej redukcie váhy a daného rizika liečby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2005 stupid.Hippo. Posledná aktualizácia: 19.júl 2005