Posledné novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo:

counter

Obezita – pojmy

Marko

 

Definícia a klasifikácia obezity

Obezita je chronické ochorenie charakterizované zvýšením zásob telesného tuku. Abdominálna brušná obezita je spojená s metabolickými a kardiovaskulárnymi ochoreniami, často združenými do metabolického syndrómu.

Abdominálna obezita je definovaná obvodom pása > 88 cm u netehotných žien a > 102cm u mužov. Tieto kritériá boli vytvorené pre kaukazskú populáciu : pre iné etnické skupiny môžu platiť iné kritériá.

Abdominálna obezita sa tiež nazýva viscerálna, tvaru jablka, alebo obezity hornej časti tela.

 

 

Patogenéza obezity

Obezita vzniká a udržiava sa počas nadmernej dlhodobej pozitívnej energetickej bilancie. Rizikové faktory pre vývoj obezity sú predovšetkým vysokoenergetická strava, nízka telesná aktivita, prispôsobenie sa sedavému spôsobu života a nepravidelné stravovanie. Jednoducho povedané ide o vyšší energetický príjem ako je energetický výdaj, pričom nadbytočné kilokalórie sa ukladajú ako tukové zásoby.

 

 

Epiodemiológia nadhmotnosti a obezity

Výskyt obezity v Európe sa pohybuje medzi 10 – 25% u žien, pričom nadhmotnosť a obezitu má viac ako 50% obyvateľov vo väčšine európskych krajín. Len za posledných 10 rokov sa počet obéznych zvýšil o 10 – 40%. Slovenský projekt MONIKA v roku 2002 zistil 57,4% výskyt nadhmotnosti a obezity vo vzorke 6867 ľudí vo veku 15 – 64 rokov.

Morbidná obezita sa v posledných desaťročiach stáva vážnym lekárskym, psychologickým, sociálnym a ekonomickým problémom. Ochorenie najskôr postihujúce predovšetkým populáciu ekonomicky rozvinutých štátov Európy a USA, sa šíri celým svetom. Výskyt morbídnej obezity má vzostupnú tendenciu a postihuje skoro všetky sociálne ekonomické skupiny obyvateľstva a svojimi komplikáciami, predovšetkým metabolickými a kardiovaskulárnymi, ohrozuje životy najviac mladých ľudí. Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO ) vyhlásila obezitu za epidémiu 21.storočia.

WHO vyhlásila obezitu pre jej ďalekosiahle zdravotné a celospolečenské dôsledky za svetovú epidémiu a boj s ňou považuje, podobne ako Evropská únia, za jednu z hlavných priorít. Na liečbu samotnej obezity a s ňou spojených zdravotných komplikácií sú vynakladané obrovské finančné prostriedky v mnohých odboroch medicíny, predovšetkým však v interných odboroch, diabetológii, kardiológii, ďalej v gynekológii, ortopédii, neurológii a v neposlednej rade aj v chirurgii. Štatistické hodnotenie úmrtnosti radí celosvetovo obezitu a jej komplikácie medzi tri najčastejšie príčiny smrti v populácii medzi 50. a 70. rokom života. U mladšej generácii (veková skupina 25-35 ročných) závažné formy obezity takmer desaťnásobne zvyšujú riziko predčasného úmrtia v zrovnaní so životnou prognózou rovnako starých neobéznych.

 


Zdravotné riziká obezity a socio-ekonomické následky obezity

Obezita zapríčiňuje významné zvýšenie chorobnosti, invalidity a úmrtnosti, zhoršuje kvalitu života. Priame zdravotné náklady spôsobené obezitou v Európe sa odhadujú na 2-8% celkových zdravotných nákladov, čo je porovnateľné s takými, chorobami ako je rakovina.

 

 

Komplexná liečba obezity

Primerané ciele liečby obezity zdôrazňujú realistické zníženie telesnej hmotnosti s dosiahnutím redukcie zdravotných rizík a majú zahŕňať podporu uchovania redukovanej telesnej hmotnosti a prevenciu priberania hmotnosti. Pacienti by mali pochopiť, že obezita je chronické ochorenie a jej liečba musí byť celoživotná.

Manažment a liečba obezity zahrňuje zníženie rizika, zlepšenie zdravotného stavu a liečbu komplikácií.

U niektorých pacientov, najmä tých s telesnou nadhmotnosťou ( s pre-obezitou), primeraným cieľom môže byť skôr prevencia priberania na telesnej hmotnosti, ako snaha o samotné zníženie telesnej hmotnosti. Veľmi dôležitá je fyzická aktivita.

Sledovanie a kontinuálne kontrolovanie je žiadúce a potrebné, nielen v rámci prevencie odklonu od primeranej diéty a zmeny v životnom štýle, ale ja v snahe udržať dohľad nad rizikami alebo komplikáciami ochorenia (napr. diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárne ochorenie), ako aj zlepšiť kvalitu života.

 

Liečba obezity je v podstate dvojaká :

1, konzervatívna

2, chirurgická

 

 

1, Konzervatívna liečba

Konzervatívne možnosti liečby sú pomerne široké, hoci vo väčšine prípadov len s dočasným efektom. Napriek tomu je to však neoddeliteľná súčasť komplexnej liečby morbídnej obezity. Chirurgickému definitívnemu riešeniu pomocou operácie by mal vždy predchádzať pokus o konzervatívnu liečbu v štádiu preobezity a obezity ako aj v počiatočných štádiách morbídnej obezity.

Základným postupom pri liečbe ľahších foriem obezity je zníženie denného energetického príjmu a zvýšenie energetického výdaja. Deje sa tak najčastejšie obmedzením celkového množstva potravy, zemnou skladby jedálneho lístku smerom ku kaloricky menej výdatným pokrmom neobsahujúcim nadmerné množstva tukov a primeraným zvýšením pohybovej aktivity jedinca.

 

Možnosti konzervatívnej liečby :

 

A. Diéta

Diétne rady majú podporovať zdravé stravovanie. Primeraný diétny režim možno dosiahnuť mnohými postupmi.

Všeobecné odporúčania sú:

  • znížiť energetický obsah jedál a tekutín
  • znížiť veľkosť porcií jedla
  • jesť tri až štyri jedlá denne, vyhýbať sa konzumácií medzi jedlami
  • vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách

 

B. Kognitívne-behaviorálne postupy

Kognitívne behaviorálna terapia (KBT) obsahuje techniky, ktoré majú za cieľ modifikovať jednak pacientove vedomosti, názory a presvedčenia v oblasti regulácie telesnej hmotnosti, obezity a jej následkov.

 

C. Telesná aktivita

Liečba zameraná na pomoc pacientovi znížiť sedavý spôsob života a zvýšiť denné aktivity. Rady pacientovi musia byť prispôsobené jeho schopnostiam a zdraviu, musia byť zamerané na postupné zvyšovanie záťaže.

 

D. Psychologický prístup

Lekári musia rozpoznať, kedy psychologické a psychiatrické príčiny prekážajú úspešnému manažmentu obezity, čoho príkladom je depresia.

 

E. Farmakologická liečba

Farmakoterapia predstavuje podpornú metódu k obmedzeniu príjmu potravy, hlavne jedálneho lístka a pohybovej aktivite. V dnešnej dobe sú najčastejšie užívané preparáty na báze orlistatovej (tetrahydrolipstatin), alebo sibutraminovej (sibutramini hydrochloridum). Účinok orlistatu spočíva v tom, že aktívne bráni vstrebávaniu tukov. Sibutramin pôsobí ako centrálne anorektikum. Jeho užívanie má prispievať k zníženiu množstva prijímanej potravy, tak aj k predĺženiu pocitu sýtosti.

 

  • Súčasná liečba liekmi je odporúčaná pre pacientov s BMI > 30, alebo BMI > 27 s k obezite pridruženými komplikáciami (napr. artériová hypertenzia, diabetes mellitus 2.typu).
  • Lieky majú byť striktne používané na základe ich schválených indikácií a obmedzení.
  • Liečbu liekmi prerušujeme u pacientov, ktorí neadekvátne na ňu reagovali.

 

2. Chirurgická liečba

Vysoký stupeň ohrozenia, zvlášť morbídne obéznych pacientov s najrôznejšími závažnými komplikáciami, spolu s veľkou incidenciou relapsov nadváhy u konzervatívne liečených pacientov, vymedzuje určite oprávnené a veľmi dôležité miesto v liečbe týchto ľudí a chirurgickým metódam. Je dokázané, že bariatrická chirurgia ponúka jeden z najefektívnejších spôsobov liečby ako morbídnej obezity samotnej, tak aj profylaxiu a liečbu závažných komplikácií pridružených k obezite.

Chirurgická liečba je najúčinnejšia liečba morbídnej obezity a má sa zvažovať pre pacientov s BMI > 40 alebo s BMI > 35 s pridruženými ochoreniami, ktorých príčinou je obezita. Podpora chirurgických intervencií v liečbe obezity vyžaduje multidisciplinárne skúsenosti. Pacienti majú byť posielaní do zariadení schopných pacienta pred chirurgickým zákrokom vyšetriť, ponúknuť mu komplexný postup v diagnostike a liečbe, ako i ponúknuť mu dlhodobé sledovanie. Vo všeobecnosti, pacientov by mali posielať na chirurgickú liečbu lekári, ktorí sa špecializujú na liečbu obezity, ktorí sú schopní poskytnúť pacientovi komplexnú liečbu, ktorá je potrebná pred, počas aj po chirurgickej liečbe.

Liečba obezity býva často neúspešná. Výsledkom toho je nadmerne ponúkaná neortodoxná a neosvedčená liečba, ktorá prekvitá. Lekári by mali pacientom ponúkať liečebné postupy založené na dôkazoch, odporúčať iba liečbu, kde je dobre dokázaná účinnosť a bezpečnosť.

Liečba morbídnej obezity nie je ani jednoduchá, ani krátkodobá. Ide totiž o multifaktoriálne podmienený stav a ochorenie s hereditárnou, biochemickou, hormonálnou, behaviorálnou a etnicko-spoločenskou zložkou. Už dávno neplatí bývalý rozšírený názor, že obezita je spôsobená nedostatočnou vôľou jedinca alebo jeho návykom na potravu.

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2005 stupid.Hippo. Posledná aktualizácia: 19.júl 2005